DRAFT UMOWY REZERWACJI

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY


Zawarta dnia ...............................2008r. w Warszawie pomiędzy:

1/ T.B.S. „SELENUS” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-903) przy 
ul. M. Dąbrowskiej 15, NIP 525-21-97-654, nr REGON 012673190, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS Nr 0000174358, reprezentowaną przez:
- Sławomira Macieja Wielgopolan – Prezesa Zarządu
- Agnieszkę Kosecką-Wielgopolan – Wiceprezesa Zarządu,
Zwaną w dalszej części umowy „SPRZEDAJĄCYM”

a

2/ ............................................................................. 
Zwaną/ym w dalszej części umowy „KUPUJĄCYM”

§ 1

1. SPRZEDAJĄCY oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości położonych we wsi Kiełpin, w gminie Łomianki, powiecie warszawskim-zachodnim, województwie mazowieckim:
a/ nieruchomości, oznaczonej nr ewid. 196/5 i działek powstałych z podziału działki nr ewid. 196/6:
- 196/9 obszaru 181m2,
- 196/10 obszaru 162m2,
- 196/11 obszaru 162m2,
- 196/13 obszaru 160m2,
- 196/14 obszaru 159m2,
- 196/15 obszaru 159m2,
- 196/16 obszaru 71m2;
o łącznej powierzchni 1342m2,
- działki nr 196/5 i 196/6 powstały z podziału działki nr 196/1 zgodnie z mapą nr ewid. 055-59/06,
- zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Łomianek z dnia 13 grudnia 2006r. Nr GOA.74300-89/06 zatwierdzającą podział działki nr ewid. 196/1 działka nr ewid.196/5 przeznaczona jest pod urządzenie ulicy Leszczynowej zaś działka nr ewid. 196/6 przeznaczona jest na powiększenie sąsiedniej nieruchomości,
- dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA4M/00396525/3
- w Dziale III tej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska celem wykonania budowy i zainstalowania sieci gazowej, przyłącza gazowego i punktu redukcyjno-pomiarowego, na czas eksploatacji tych urządzeń, z prawem dostępu do nich w celu wykonywania czynności związanych z remontami, eksploatacją i konserwacją gazociągu przebiegającego przez tą działkę,
- innych wpisów w dziale II i żadnych w dziale IV te księgi wieczystej nie ma oraz nie ma żadnych zarejestrowanych wzmianek o wnioskach;
b/ nieruchomości, powstałych z podziału działki nr ewid. 197/18 oznaczonych numerami:
- 197/23 obszaru 258m2,
- 197/24 obszaru 232m2,
- 197/25 obszaru 232m2,
- 197/26 obszaru 231m2,
- 197/27 obszaru 231m2,
- 197/28 obszaru 230m2,
- 197/29 obszaru 229m2,
- 197/30 obszaru 316m2,
- 197/31 obszaru 388m2.
o łącznej powierzchni 2347m2.
- dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA4M/00395072/5,
- w Dziale III tej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska celem wykonania budowy i zainstalowania sieci gazowej, przyłącza gazowego i punktu redukcyjno-pomiarowego, na czas eksploatacji tych urządzeń, z prawem dostępu do nich w celu wykonywania czynności związanych z remontami, eksploatacją i konserwacją gazociągu przebiegającego przez tą działkę,
- innych wpisów w dziale II i żadnych w dziale IV te księgi wieczystej nie ma oraz nie ma żadnych zarejestrowanych wzmianek o wnioskach;
c/ nieruchomości oznaczonych nr ewid. 197/33 obszaru 250m2 oraz 196/8 obszaru 683m2, powstałych w wyniku odłączenia od nieruchomości opisanych w pkt 1 a/ i 1 b/ niniejszego paragrafu
- dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 
WA4M/00398778/5
- w Dziale III tej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska celem wykonania budowy i zainstalowania sieci gazowej, przyłącza gazowego i punktu redukcyjno-pomiarowego, na czas eksploatacji tych urządzeń, z prawem dostępu do nich w celu wykonywania czynności związanych z remontami, eksploatacją i konserwacją gazociągu przebiegającego przez tą działkę,
- innych wpisów w dziale II i żadnych w dziale IV te księgi wieczystej nie ma oraz nie ma żadnych zarejestrowanych wzmianek o wnioskach;

2. SPRZEDAJĄCY przed podpisaniem niniejszej umowy okazał KUPUJĄCEMU:

1/ mapę sytuacyjną, wydaną przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego Powiatowy ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 25 kwietnia 2007r. nr ewid. 055-101-07.

2/ ostateczną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki z dnia 27 kwietnia 2007r. Nr RGN 74300-22/07 zatwierdzającą projekt podziału działek nr ewid. 196/6 i 197/18 z uzasadnienia której wynika, że:

a/ podział niniejszy wykonany jest na wniosek właściciela nieruchomości,

b/ w wyniku podziału powstanie dziesięć nieruchomości – projektowane działki nr 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 197/31 i 197/32 pod zabudowę bliźniaczą oraz działka drogowa nr 527.

3/ ostateczną decyzję Nr 196/07 Starosty Warszawskiego Zachodniego AiB.7350.7351/147/07 z dnia 31 stycznia 2007r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla T.B.S. „SELENUS” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (dziesięć segmentów) i zbiornika szczelnego bezodpływowego na działkach nr ewid. 197/18 i 196/1 przy ulicy Leszczynowe w Kiełpinie, gmina Łomianki.


3. SPRZEDAJĄCY oświadcza ponadto, że:
- opisane nieruchomości nie są przedmiotem najmu ani użyczenia,
- opisane nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej,
- nieruchomości te nie leżą w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego,
- przedmiotowe nieruchomości wolne są od wszelkich innych, nie wymienionych w niniejszym paragrafie, obciążeń, praw osób trzecich, nie toczy się wobec nich żadne postępowanie sądowe ani administracyjne, w tym egzekucyjne ani postępowanie wywłaszczeniowe, a także nie były one przedmiotem innych umów mających za przedmiot zbycie, zobowiązanie do zbycia lub jakiekolwiek ich obciążenie,
- nie toczy się wobec reprezentowanej Spółki żadne postępowanie sądowe mogące mieć wpływ na skutki niniejszej umowy lub mogące wywołać skutki prawne względem osoby trzeciej, Spółka nie jest dłużnikiem osoby trzeciej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, nie zalega z podatkami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej,
- z tytułu dokonania tej czynności Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,
- Spółka nie jest kontrolowana przez kapitał zagraniczny w myśl ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

§ 2

Sprzedający zobowiązuje się wybudować na działkach nr ewid. ........ i ......... o łącznej powierzchni ........ m2 budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, oznaczony tymczasowym symbolem (...) w stanie wolnym od obciążeń hipotekami lub innymi prawami osób trzecich, z zastrzeżeniem obciążenia na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska oraz ewentualnego obciążenia na rzecz dostawców innych mediów, oraz sprzedać:

1/ nieruchomość oznaczoną nr ewid. ..... i ...... o łącznej powierzchni 
....... m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, w standardzie wykończenia według Załącznika Nr 1 do niniejszej umowy,
2/ udział wynoszący 1/10 część w nie zabudowanych działkach o nr ewid. 197/33 i 196/8 (droga wewnętrzna).

§ 3

Strony ustalają, że cena przedmiotu umowy wynosi ........... + VAT w stawce obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego (w dniu podpisania niniejszej umowy - 7% VAT co stanowi łączną cenę w dniu podpisania niniejszej umowy w kwocie ...............zł (słownie: ...........).Cena przedmiotu umowy zostanie zapłacona wg następującego harmonogramu:
- .......... zł + 7% VAT 
co stanowi łączną kwotę ...... (słownie:...........) w ciągu siedmiu dni od daty podpisania niniejszej umowy,
- ...........zł + 7% VAT
co stanowi łączną kwotę .......zł (słownie: ............) w terminie do dnia ............... 2008r. 
- ............zł + 7% VAT
co stanowi łączną kwotę .........zł (słownie: .............) najpóźniej do dnia protokolarnego przekazania przedmiotu niniejszej umowy.


Strony zgodnie ustalają, że gdyby zostały zmienione lub wprowadzone inne podatki i świadczenia publicznoprawne o charakterze cenotwórczym, które są niezależne od woli stron, cena całkowita przedmiotu umowy wzrośnie proporcjonalnie do wzrostu tych świadczeń i opłat.

§ 4

1/ Kupujący zobowiązuje się, że nieruchomość tę i udział w nieruchomości za wskazaną w § 3 cenę kupią.

2/ Kupujący oświadcza, że wymienioną cenę zobowiązuje się zapłacić zgodnie z harmonogramem inwestycji na konto T.B.S. „SELENUS” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Harmonogram inwestycji i terminy wpłat określa § 3 niniejszej umowy.
Kupujący będzie dokonywać wpłat na rachunek Sprzedającego Kredyt Banku S.A.
nr 19 1500 1012 1210 1010 8066 0000
Za termin dokonania wpłaty uważa się datę wpłynięcia całej wymaganej kwoty na rachunek Sprzedającego. W przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 5

Cena całkowita określona w § 3 jest ceną gwarantowaną – obejmującą wykonanie robót w zakresie i standardzie określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, jednak Sprzedający zastrzega sobie prawo wzrostu w/w ceny o maksymalnie 5% w przypadku zaistnienia konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych lub istotnej zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej publikowanego przez Prezesa GUS w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia przekazania przedmiotu niniejszej umowy Kupującemu.

§ 6

Strony zgodnie ustalają, że Kupujący zobowiązani będą zapłacić Sprzedającemu kwotę stanowiącą równowartość ewentualnej niedopłaty powstałej na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 w terminie 30 dni od daty doręczenia wezwania do uiszczenia tej kwoty.

§ 7

Strony zgodnie ustalają, że istnieje możliwość dokonywania zmian wewnętrznego rozkładu pomieszczeń z zachowaniem pionów wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych, bezpłatnie w ciągu 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 8

1/ Sprzedający protokolarnie przekaże przedmiot umowy w terminie do dnia 
30 września 2008r. i sprzeda go Kupującemu wraz z prawami związanymi, na podstawie umowy w formie aktu notarialnego, zawartej w terminie do dnia 30 września 2008r., pod warunkiem dokonania przez Kupującego wpłaty całej kwoty z tytułu ceny przedmiotu umowy.
2/ Sprzedający zastrzega, iż termin określony w pkt 1 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego np. konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) lub niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w przyłączeniu do sieci przez zarządców mediów (energia elektryczna i gaz).
3/ Kupujący zostanie powiadomiony o terminie protokolarnego przekazania przedmiotu umowy oraz o miejscu i terminie zawarcia umowy, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
4/ Kupujący będzie zobowiązany do odbioru przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Sprzedającego, o ile ten nie będzie miał wad uniemożliwiających korzystanie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, pod rygorem uznania nie odebrania przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy, z odpowiednim zastosowaniem postanowienia zawartego w § 12 niniejszej umowy.
5/ Strony zgodnie ustalają, że wszystkie koszty związane z zawarciem aktów notarialnych oraz opłaty od czynności cywilnoprawnych i opłaty sądowe pokrywać będą Kupujący.

§ 9

Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, również w celu prowadzenia przez Kupującego prac adaptacyjnych, na pisemny wniosek Kupującego, pod warunkiem wpłaty całej kwoty z tytułu ceny przedmiotu umowy.
Strony zgodnie postanawiają, że wcześniejsze przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na koszt i odpowiedzialność Kupującego.

§ 10

W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze przedmiotu niniejszej umowy, Sprzedający zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 14 dni.

W odniesieniu do rękojmi za wady przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny.

§ 11

Koszty eksploatacji, przez co w szczególności rozumie się wszelkie należności wynikające z umów na dostawę energii elektrycznej, gazu i inne ponosi Kupujący od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.

§ 12

1/ Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie zawarcia umowy ostatecznej z przyczyn zależnych od Kupującego Sprzedający zwróci Kupującemu sumę otrzymanych wpłat, pomniejszoną o karę umowną w wysokości 15% kwoty wymagalnej w dacie odstąpienia od umowy przez Kupującego, zgodnie z harmonogramem wpłat określonym w § 3 niniejszej umowy. Zwrot wpłat nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu wezwania do zwrotu tych wpłat.

2/ Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie zawarcia umowy ostatecznej z przyczyn zależnych od Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującym sumę otrzymanych wpłat w kwocie nominalnej. Zwrot wpłat nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu wezwania do zwrotu tych wpłat.

§ 13

Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                                              KUPUJĄCY                                               SPRZEDAJĄCY